Kalender Regio Limburg JM12 PD-1

 
Q2001 01/01/70  00:00bye 1  :bye 2
Q2002 01/01/70  00:00bye 1  :bye 2
Q2003 01/01/70  00:00bye 1  :bye 2
Q2004 01/01/70  00:00bye 2  :bye 3
Q2005 01/01/70  00:00bye 2  :bye 3
Q2006 01/01/70  00:00bye 2  :bye 3
Q2007 01/01/70  00:00bye 3  :bye 1
Q2008 01/01/70  00:00bye 3  :bye 1
Q2009 01/01/70  00:00bye 3  :bye 1
Q2010 01/01/70  00:00bye 4  :bye 5
Q2011 01/01/70  00:00bye 4  :bye 5
Q2012 01/01/70  00:00bye 4  :bye 5
Q2013 01/01/70  00:00bye 5  :bye 6
Q2014 01/01/70  00:00bye 5  :bye 6
Q2015 01/01/70  00:00bye 5  :bye 6
Q2016 01/01/70  00:00bye 6  :bye 4
Q2017 01/01/70  00:00bye 6  :bye 4
Q2018 01/01/70  00:00bye 6  :bye 4
Q2019 01/01/70  00:00bye 1  :bye 3
Q2020 01/01/70  00:00bye 1  :bye 3
Q2021 01/01/70  00:00bye 1  :bye 3
Q2022 01/01/70  00:00bye 2  :bye 1
Q2023 01/01/70  00:00bye 2  :bye 1
Q2024 01/01/70  00:00bye 2  :bye 1
Q2025 01/01/70  00:00bye 3  :bye 2
Q2026 01/01/70  00:00bye 3  :bye 2
Q2027 01/01/70  00:00bye 3  :bye 2
Q2028 01/01/70  00:00bye 4  :bye 6
Q2029 01/01/70  00:00bye 4  :bye 6
Q2030 01/01/70  00:00bye 4  :bye 6
Q2031 01/01/70  00:00bye 5  :bye 4
Q2032 01/01/70  00:00bye 5  :bye 4
Q2033 01/01/70  00:00bye 5  :bye 4
Q2034 01/01/70  00:00bye 6  :bye 5
Q2035 01/01/70  00:00bye 6  :bye 5
Q2036 01/01/70  00:00bye 6  :bye 5
Speeldag 1
Q2037 01/01/70  00:00bye 1  :bye 6
Q2038 09/03/19  00:00bye 1  :bye 6
Q2039 09/03/19  00:00bye 1  :bye 6
Q2040 09/03/19  00:00bye 2  :bye 5
Q2041 09/03/19  00:00bye 2  :bye 5
Q2042 09/03/19  00:00bye 2  :bye 5
Q2043 09/03/19  00:00bye 3  :bye 4
Q2044 09/03/19  00:00bye 3  :bye 4
Q2045 09/03/19  00:00bye 3  :bye 4
Speeldag 2
Q2046 16/03/19  00:00bye 4  :bye 2
Q2047 16/03/19  00:00bye 4  :bye 2
Q2048 16/03/19  00:00bye 4  :bye 2
Q2049 16/03/19  00:00bye 5  :bye 1
Q2050 16/03/19  00:00bye 5  :bye 1
Q2051 16/03/19  00:00bye 5  :bye 1
Q2052 16/03/19  00:00bye 6  :bye 3
Q2053 16/03/19  00:00bye 6  :bye 3
Q2054 16/03/19  00:00bye 6  :bye 3
Speeldag 3
Q2055 23/03/19  00:00bye 1  :bye 4
Q2056 23/03/19  00:00bye 1  :bye 4
Q2057 23/03/19  00:00bye 1  :bye 4
Q2058 23/03/19  00:00bye 2  :bye 6
Q2059 23/03/19  00:00bye 2  :bye 6
Q2060 23/03/19  00:00bye 2  :bye 6
Q2061 23/03/19  00:00bye 3  :bye 5
Q2062 23/03/19  00:00bye 3  :bye 5
Q2063 23/03/19  00:00bye 3  :bye 5
Speeldag 4
Q2064 30/03/19  00:00bye 4  :bye 3
Q2065 30/03/19  00:00bye 4  :bye 3
Q2066 30/03/19  00:00bye 4  :bye 3
Q2067 30/03/19  00:00bye 5  :bye 2
Q2068 30/03/19  00:00bye 5  :bye 2
Q2069 30/03/19  00:00bye 5  :bye 2
Q2070 30/03/19  00:00bye 6  :bye 1
Q2071 30/03/19  00:00bye 6  :bye 1
Q2072 30/03/19  00:00bye 6  :bye 1
Speeldag 5
Q2073 06/04/19  00:00bye 1  :bye 5
Q2074 06/04/19  00:00bye 1  :bye 5
Q2075 06/04/19  00:00bye 1  :bye 5
Q2076 06/04/19  00:00bye 2  :bye 4
Q2077 06/04/19  00:00bye 2  :bye 4
Q2078 06/04/19  00:00bye 2  :bye 4
Q2079 06/04/19  00:00bye 3  :bye 6
Q2080 06/04/19  00:00bye 3  :bye 6
Q2081 06/04/19  00:00bye 3  :bye 6
Speeldag 6
Q2082 27/04/19  00:00bye 4  :bye 1
Q2083 27/04/19  00:00bye 4  :bye 1
Q2084 27/04/19  00:00bye 4  :bye 1
Q2085 27/04/19  00:00bye 5  :bye 3
Q2086 27/04/19  00:00bye 5  :bye 3
Q2087 27/04/19  00:00bye 5  :bye 3
Q2088 27/04/19  00:00bye 6  :bye 2
Q2089 27/04/19  00:00bye 6  :bye 2
Q2090 27/04/19  00:00bye 6  :bye 2