Kalender Regio Limburg J16 PO

 
QS001 01/01/70  00:00bye 1  :bye 2
QS002 01/01/70  00:00bye 2  :bye 3
QS003 01/01/70  00:00bye 3  :bye 1
QS004 01/01/70  00:00bye 4  :bye 5
QS005 01/01/70  00:00bye 5  :bye 6
QS006 01/01/70  00:00bye 6  :bye 4
QS007 01/01/70  00:00bye 1  :bye 3
QS008 01/01/70  00:00bye 2  :bye 1
QS009 01/01/70  00:00bye 3  :bye 2
QS010 01/01/70  00:00bye 4  :bye 6
QS011 01/01/70  00:00bye 5  :bye 4
QS012 01/01/70  00:00bye 6  :bye 5
Speeldag 1
QS013 01/01/70  00:00bye 1  :bye 6
QS014 09/02/19  00:00bye 2  :bye 5
QS015 09/02/19  00:00bye 3  :bye 4
Speeldag 2
QS016 16/02/19  00:00bye 4  :bye 2
QS017 16/02/19  00:00bye 5  :bye 1
QS018 16/02/19  00:00bye 6  :bye 3
Speeldag 3
QS019 09/03/19  00:00bye 1  :bye 4
QS020 09/03/19  00:00bye 2  :bye 6
QS021 09/03/19  00:00bye 3  :bye 5
Speeldag 4
QS022 16/03/19  00:00bye 4  :bye 3
QS023 16/03/19  00:00bye 5  :bye 2
QS024 16/03/19  00:00bye 6  :bye 1
Speeldag 5
QS025 23/03/19  00:00bye 1  :bye 5
QS026 23/03/19  00:00bye 2  :bye 4
QS027 23/03/19  00:00bye 3  :bye 6
Speeldag 6
QS028 27/04/19  00:00bye 4  :bye 1
QS029 27/04/19  00:00bye 5  :bye 3
QS030 27/04/19  00:00bye 6  :bye 2