Kalender Regio Limburg J14 PO

 
QU001 01/01/70  00:00bye 1  :bye 2
QU002 01/01/70  00:00bye 2  :bye 3
QU003 01/01/70  00:00bye 3  :bye 1
QU004 01/01/70  00:00bye 4  :bye 5
QU005 01/01/70  00:00bye 5  :bye 6
QU006 01/01/70  00:00bye 6  :bye 4
QU007 01/01/70  00:00bye 1  :bye 3
QU008 01/01/70  00:00bye 2  :bye 1
QU009 01/01/70  00:00bye 3  :bye 2
QU010 01/01/70  00:00bye 4  :bye 6
QU011 01/01/70  00:00bye 5  :bye 4
QU012 01/01/70  00:00bye 6  :bye 5
Speeldag 1
QU013 01/01/70  00:00bye 1  :bye 6
QU014 09/03/19  00:00bye 2  :bye 5
QU015 09/03/19  00:00bye 3  :bye 4
Speeldag 2
QU016 16/03/19  00:00bye 4  :bye 2
QU017 16/03/19  00:00bye 5  :bye 1
QU018 16/03/19  00:00bye 6  :bye 3
Speeldag 3
QU019 23/03/19  00:00bye 1  :bye 4
QU020 23/03/19  00:00bye 2  :bye 6
QU021 23/03/19  00:00bye 3  :bye 5
Speeldag 4
QU022 30/03/19  00:00bye 4  :bye 3
QU023 30/03/19  00:00bye 5  :bye 2
QU024 30/03/19  00:00bye 6  :bye 1
Speeldag 5
QU025 06/04/19  00:00bye 1  :bye 5
QU026 06/04/19  00:00bye 2  :bye 4
QU027 06/04/19  00:00bye 3  :bye 6
Speeldag 6
QU028 27/04/19  00:00bye 4  :bye 1
QU029 27/04/19  00:00bye 5  :bye 3
QU030 27/04/19  00:00bye 6  :bye 2