Kalender Regio Limburg JM12 PO

 
Q1001 01/01/70  00:00bye 1  :bye 2
Q1002 01/01/70  00:00bye 1  :bye 2
Q1003 01/01/70  00:00bye 1  :bye 2
Q1004 01/01/70  00:00bye 2  :bye 3
Q1005 01/01/70  00:00bye 2  :bye 3
Q1006 01/01/70  00:00bye 2  :bye 3
Q1007 01/01/70  00:00bye 3  :bye 1
Q1008 01/01/70  00:00bye 3  :bye 1
Q1009 01/01/70  00:00bye 3  :bye 1
Q1010 01/01/70  00:00bye 4  :bye 5
Q1011 01/01/70  00:00bye 4  :bye 5
Q1012 01/01/70  00:00bye 4  :bye 5
Q1013 01/01/70  00:00bye 5  :bye 6
Q1014 01/01/70  00:00bye 5  :bye 6
Q1015 01/01/70  00:00bye 5  :bye 6
Q1016 01/01/70  00:00bye 6  :bye 4
Q1017 01/01/70  00:00bye 6  :bye 4
Q1018 01/01/70  00:00bye 6  :bye 4
Q1019 01/01/70  00:00bye 1  :bye 3
Q1020 01/01/70  00:00bye 1  :bye 3
Q1021 01/01/70  00:00bye 1  :bye 3
Q1022 01/01/70  00:00bye 2  :bye 1
Q1023 01/01/70  00:00bye 2  :bye 1
Q1024 01/01/70  00:00bye 2  :bye 1
Q1025 01/01/70  00:00bye 3  :bye 2
Q1026 01/01/70  00:00bye 3  :bye 2
Q1027 01/01/70  00:00bye 3  :bye 2
Q1028 01/01/70  00:00bye 4  :bye 6
Q1029 01/01/70  00:00bye 4  :bye 6
Q1030 01/01/70  00:00bye 4  :bye 6
Q1031 01/01/70  00:00bye 5  :bye 4
Q1032 01/01/70  00:00bye 5  :bye 4
Q1033 01/01/70  00:00bye 5  :bye 4
Q1034 01/01/70  00:00bye 6  :bye 5
Q1035 01/01/70  00:00bye 6  :bye 5
Q1036 01/01/70  00:00bye 6  :bye 5
Speeldag 1
Q1037 01/01/70  00:00bye 1  :bye 6
Q1038 09/03/19  00:00bye 1  :bye 6
Q1039 09/03/19  00:00bye 1  :bye 6
Q1040 09/03/19  00:00bye 2  :bye 5
Q1041 09/03/19  00:00bye 2  :bye 5
Q1042 09/03/19  00:00bye 2  :bye 5
Q1043 09/03/19  00:00bye 3  :bye 4
Q1044 09/03/19  00:00bye 3  :bye 4
Q1045 09/03/19  00:00bye 3  :bye 4
Speeldag 2
Q1046 16/03/19  00:00bye 4  :bye 2
Q1047 16/03/19  00:00bye 4  :bye 2
Q1048 16/03/19  00:00bye 4  :bye 2
Q1049 16/03/19  00:00bye 5  :bye 1
Q1050 16/03/19  00:00bye 5  :bye 1
Q1051 16/03/19  00:00bye 5  :bye 1
Q1052 16/03/19  00:00bye 6  :bye 3
Q1053 16/03/19  00:00bye 6  :bye 3
Q1054 16/03/19  00:00bye 6  :bye 3
Speeldag 3
Q1055 23/03/19  00:00bye 1  :bye 4
Q1056 23/03/19  00:00bye 1  :bye 4
Q1057 23/03/19  00:00bye 1  :bye 4
Q1058 23/03/19  00:00bye 2  :bye 6
Q1059 23/03/19  00:00bye 2  :bye 6
Q1060 23/03/19  00:00bye 2  :bye 6
Q1061 23/03/19  00:00bye 3  :bye 5
Q1062 23/03/19  00:00bye 3  :bye 5
Q1063 23/03/19  00:00bye 3  :bye 5
Speeldag 4
Q1064 30/03/19  00:00bye 4  :bye 3
Q1065 30/03/19  00:00bye 4  :bye 3
Q1066 30/03/19  00:00bye 4  :bye 3
Q1067 30/03/19  00:00bye 5  :bye 2
Q1068 30/03/19  00:00bye 5  :bye 2
Q1069 30/03/19  00:00bye 5  :bye 2
Q1070 30/03/19  00:00bye 6  :bye 1
Q1071 30/03/19  00:00bye 6  :bye 1
Q1072 30/03/19  00:00bye 6  :bye 1
Speeldag 5
Q1073 06/04/19  00:00bye 1  :bye 5
Q1074 06/04/19  00:00bye 1  :bye 5
Q1075 06/04/19  00:00bye 1  :bye 5
Q1076 06/04/19  00:00bye 2  :bye 4
Q1077 06/04/19  00:00bye 2  :bye 4
Q1078 06/04/19  00:00bye 2  :bye 4
Q1079 06/04/19  00:00bye 3  :bye 6
Q1080 06/04/19  00:00bye 3  :bye 6
Q1081 06/04/19  00:00bye 3  :bye 6
Speeldag 6
Q1082 27/04/19  00:00bye 4  :bye 1
Q1083 27/04/19  00:00bye 4  :bye 1
Q1084 27/04/19  00:00bye 4  :bye 1
Q1085 27/04/19  00:00bye 5  :bye 3
Q1086 27/04/19  00:00bye 5  :bye 3
Q1087 27/04/19  00:00bye 5  :bye 3
Q1088 27/04/19  00:00bye 6  :bye 2
Q1089 27/04/19  00:00bye 6  :bye 2
Q1090 27/04/19  00:00bye 6  :bye 2