Kalender Regio Limburg JM12 PD-2

 
Q3001 01/01/70  00:00bye 1  :bye 2
Q3002 01/01/70  00:00bye 1  :bye 2
Q3003 01/01/70  00:00bye 1  :bye 2
Q3004 01/01/70  00:00bye 1  :bye 3
Q3005 01/01/70  00:00bye 1  :bye 3
Q3006 01/01/70  00:00bye 1  :bye 3
Q3007 01/01/70  00:00bye 1  :bye 4
Q3008 01/01/70  00:00bye 1  :bye 4
Q3009 01/01/70  00:00bye 1  :bye 4
Q3010 01/01/70  00:00bye 2  :bye 1
Q3011 01/01/70  00:00bye 2  :bye 1
Q3012 01/01/70  00:00bye 2  :bye 1
Q3013 01/01/70  00:00bye 2  :bye 3
Q3014 01/01/70  00:00bye 2  :bye 3
Q3015 01/01/70  00:00bye 2  :bye 3
Q3016 01/01/70  00:00bye 2  :bye 4
Q3017 01/01/70  00:00bye 2  :bye 4
Q3018 01/01/70  00:00bye 2  :bye 4
Q3019 01/01/70  00:00bye 3  :bye 1
Q3020 01/01/70  00:00bye 3  :bye 1
Q3021 01/01/70  00:00bye 3  :bye 1
Q3022 01/01/70  00:00bye 3  :bye 2
Q3023 01/01/70  00:00bye 3  :bye 2
Q3024 01/01/70  00:00bye 3  :bye 2
Q3025 01/01/70  00:00bye 3  :bye 4
Q3026 01/01/70  00:00bye 3  :bye 4
Q3027 01/01/70  00:00bye 3  :bye 4
Q3028 01/01/70  00:00bye 4  :bye 1
Q3029 01/01/70  00:00bye 4  :bye 1
Q3030 01/01/70  00:00bye 4  :bye 1
Q3031 01/01/70  00:00bye 4  :bye 2
Q3032 01/01/70  00:00bye 4  :bye 2
Q3033 01/01/70  00:00bye 4  :bye 2
Q3034 01/01/70  00:00bye 4  :bye 3
Q3035 01/01/70  00:00bye 4  :bye 3
Q3036 01/01/70  00:00bye 4  :bye 3
Q3037 01/01/70  00:00bye 5  :bye 6
Q3038 01/01/70  00:00bye 5  :bye 6
Q3039 01/01/70  00:00bye 5  :bye 6
Q3040 01/01/70  00:00bye 5  :bye 7
Q3041 01/01/70  00:00bye 5  :bye 7
Q3042 01/01/70  00:00bye 5  :bye 7
Q3043 01/01/70  00:00bye 5  :bye 8
Q3044 01/01/70  00:00bye 5  :bye 8
Q3045 01/01/70  00:00bye 5  :bye 8
Q3046 01/01/70  00:00bye 6  :bye 5
Q3047 01/01/70  00:00bye 6  :bye 5
Q3048 01/01/70  00:00bye 6  :bye 5
Q3049 01/01/70  00:00bye 6  :bye 7
Q3050 01/01/70  00:00bye 6  :bye 7
Q3051 01/01/70  00:00bye 6  :bye 7
Q3052 01/01/70  00:00bye 6  :bye 8
Q3053 01/01/70  00:00bye 6  :bye 8
Q3054 01/01/70  00:00bye 6  :bye 8
Q3055 01/01/70  00:00bye 7  :bye 5
Q3056 01/01/70  00:00bye 7  :bye 5
Q3057 01/01/70  00:00bye 7  :bye 5
Q3058 01/01/70  00:00bye 7  :bye 6
Q3059 01/01/70  00:00bye 7  :bye 6
Q3060 01/01/70  00:00bye 7  :bye 6
Q3061 01/01/70  00:00bye 7  :bye 8
Q3062 01/01/70  00:00bye 7  :bye 8
Q3063 01/01/70  00:00bye 7  :bye 8
Q3064 01/01/70  00:00bye 8  :bye 5
Q3065 01/01/70  00:00bye 8  :bye 5
Q3066 01/01/70  00:00bye 8  :bye 5
Q3067 01/01/70  00:00bye 8  :bye 6
Q3068 01/01/70  00:00bye 8  :bye 6
Q3069 01/01/70  00:00bye 8  :bye 6
Q3070 01/01/70  00:00bye 8  :bye 7
Q3071 01/01/70  00:00bye 8  :bye 7
Q3072 01/01/70  00:00bye 8  :bye 7
Speeldag 1
Q3073 09/03/19  00:00bye 5  :bye 3
Q3074 09/03/19  00:00bye 5  :bye 3
Q3075 09/03/19  00:00bye 5  :bye 3
Q3076 09/03/19  00:00bye 6  :bye 4
Q3077 09/03/19  00:00bye 6  :bye 4
Q3078 09/03/19  00:00bye 6  :bye 4
Q3079 09/03/19  00:00bye 7  :bye 1
Q3080 09/03/19  00:00bye 7  :bye 1
Q3081 09/03/19  00:00bye 7  :bye 1
Q3082 09/03/19  00:00bye 8  :bye 2
Q3083 09/03/19  00:00bye 8  :bye 2
Q3084 09/03/19  00:00bye 8  :bye 2
Speeldag 2
Q3085 16/03/19  00:00bye 1  :bye 8
Q3086 16/03/19  00:00bye 1  :bye 8
Q3087 16/03/19  00:00bye 1  :bye 8
Q3088 16/03/19  00:00bye 2  :bye 7
Q3089 16/03/19  00:00bye 2  :bye 7
Q3090 16/03/19  00:00bye 2  :bye 7
Q3091 16/03/19  00:00bye 3  :bye 6
Q3092 16/03/19  00:00bye 3  :bye 6
Q3093 16/03/19  00:00bye 3  :bye 6
Q3094 16/03/19  00:00bye 4  :bye 5
Q3095 16/03/19  00:00bye 4  :bye 5
Q3096 16/03/19  00:00bye 4  :bye 5
Speeldag 3
Q3097 23/03/19  00:00bye 5  :bye 1
Q3098 23/03/19  00:00bye 5  :bye 1
Q3099 23/03/19  00:00bye 5  :bye 1
Q3100 23/03/19  00:00bye 6  :bye 2
Q3101 23/03/19  00:00bye 6  :bye 2
Q3102 23/03/19  00:00bye 6  :bye 2
Q3103 23/03/19  00:00bye 7  :bye 3
Q3104 23/03/19  00:00bye 7  :bye 3
Q3105 23/03/19  00:00bye 7  :bye 3
Q3106 23/03/19  00:00bye 8  :bye 4
Q3107 23/03/19  00:00bye 8  :bye 4
Q3108 23/03/19  00:00bye 8  :bye 4
Speeldag 4
Q3109 30/03/19  00:00bye 2  :bye 5
Q3110 30/03/19  00:00bye 2  :bye 5
Q3111 30/03/19  00:00bye 2  :bye 5
Q3112 30/03/19  00:00bye 1  :bye 6
Q3113 30/03/19  00:00bye 1  :bye 6
Q3114 30/03/19  00:00bye 1  :bye 6
Q3115 30/03/19  00:00bye 3  :bye 8
Q3116 30/03/19  00:00bye 3  :bye 8
Q3117 30/03/19  00:00bye 3  :bye 8
Q3118 30/03/19  00:00bye 4  :bye 7
Q3119 30/03/19  00:00bye 4  :bye 7
Q3120 30/03/19  00:00bye 4  :bye 7
Speeldag 5
Q3121 06/04/19  00:00bye 8  :bye 1
Q3122 06/04/19  00:00bye 8  :bye 1
Q3123 06/04/19  00:00bye 8  :bye 1
Q3124 06/04/19  00:00bye 7  :bye 2
Q3125 06/04/19  00:00bye 7  :bye 2
Q3126 06/04/19  00:00bye 7  :bye 2
Q3127 06/04/19  00:00bye 6  :bye 3
Q3128 06/04/19  00:00bye 6  :bye 3
Q3129 06/04/19  00:00bye 6  :bye 3
Q3130 06/04/19  00:00bye 5  :bye 4
Q3131 06/04/19  00:00bye 5  :bye 4
Q3132 06/04/19  00:00bye 5  :bye 4
Speeldag 6
Q3133 27/04/19  00:00bye 3  :bye 5
Q3134 27/04/19  00:00bye 3  :bye 5
Q3135 27/04/19  00:00bye 3  :bye 5
Q3136 27/04/19  00:00bye 4  :bye 6
Q3137 27/04/19  00:00bye 4  :bye 6
Q3138 27/04/19  00:00bye 4  :bye 6
Q3139 27/04/19  00:00bye 1  :bye 7
Q3140 27/04/19  00:00bye 1  :bye 7
Q3141 27/04/19  00:00bye 1  :bye 7
Q3142 27/04/19  00:00bye 2  :bye 8
Q3143 27/04/19  00:00bye 2  :bye 8
Q3144 27/04/19  00:00bye 2  :bye 8
Speeldag 7
Q3145 04/05/19  00:00bye 6  :bye 1
Q3146 04/05/19  00:00bye 6  :bye 1
Q3147 04/05/19  00:00bye 6  :bye 1
Q3148 04/05/19  00:00bye 5  :bye 2
Q3149 04/05/19  00:00bye 5  :bye 2
Q3150 04/05/19  00:00bye 5  :bye 2
Q3151 04/05/19  00:00bye 8  :bye 3
Q3152 04/05/19  00:00bye 8  :bye 3
Q3153 04/05/19  00:00bye 8  :bye 3
Q3154 04/05/19  00:00bye 7  :bye 4
Q3155 04/05/19  00:00bye 7  :bye 4
Q3156 04/05/19  00:00bye 7  :bye 4
Speeldag 8
Q3157 11/05/19  00:00bye 1  :bye 5
Q3158 11/05/19  00:00bye 1  :bye 5
Q3159 11/05/19  00:00bye 1  :bye 5
Q3160 11/05/19  00:00bye 2  :bye 6
Q3161 11/05/19  00:00bye 2  :bye 6
Q3162 11/05/19  00:00bye 2  :bye 6
Q3163 11/05/19  00:00bye 3  :bye 7
Q3164 11/05/19  00:00bye 3  :bye 7
Q3165 11/05/19  00:00bye 3  :bye 7
Q3166 11/05/19  00:00bye 4  :bye 8
Q3167 11/05/19  00:00bye 4  :bye 8
Q3168 11/05/19  00:00bye 4  :bye 8